Algemene voorwaarden van Spa en Spa

Algemene voorwaarden van Spa en Spa

Algemene (leverings)voorwaarden Spa en Spa, juli 2020

Overweging

Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld voor de aanschaf op afstand van bovenstaande producten door zowel de zakelijke Afnemer als de Consument niet handelend in beroep of bedrijf. Daar waar bepalingen alleen voor de zakelijke, of juist alleen voor de Consument niet handelend in beroep of bedrijf zijn bedoeld, wordt dit aangegeven. In alle gevallen waar dit niet wordt vermeld, geldende Voorwaarden voor beide partijen.

1 Definities

a. ‘Afnemer’ is degene die (een) Product(en) en/of (een) Dienst(en) van Spa en Spa afneemt;

b. ‘Consument’ is een Afnemer, niet handelend in beroep of bedrijf en in die hoedanigheid een Overeenkomst met Spa en Spa is aangegaan;

c ‘Dienst’ is alle door Spa en Spa aangeboden diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reparatie, verzending ter beschikkingstelling en verhuur; dit alles in de ruimste zin van het woord;

d. ‘Spa en Spa’ is Franke Service & Techniek, handelend onder de naam ‘Spa en Spa’, gevestigd te Weerselo, Ittersbergstraat 13 (7595 AJ), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72549157.

e.  ‘Overeenkomst’ is de Overeenkomst tussen de Spa en Spa en Afnemer tot levering van Producten en/of Diensten en/of het uitvoeren van een Opdracht;

f. ‘Producten’ zijn alle door Spa en Spa aangeboden Producten, nieuw of gebruikt;

g. ‘Voorwaarden’ zijn deze algemene voorwaarden;

h. Daar waar hij wordt bedoeld wordt ook zij bedoeld Mutatis Mutandis.

1. Toepasselijkheid

a. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en op alle Overeenkomsten tussen Spa en Spa en Afnemer welke worden gesloten via internet, of e-mail. Een exemplaar van deze Voorwaarden is gratis te downloaden op de website www.Spa en Spa.nl/Voorwaarden en wordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

b. Alle aanbiedingen en offertes van Spa en Spa zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

c. Indien en voor zover een Overeenkomst tussen Spa en Spa en een Afnemer bepalingen bevat die afwijken van of in strijd zijn met de Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor.

d. Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze Voorwaarden genoemde bepalingen wel van kracht. Partijen zullen in zo’n geval samen overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.

2. Aanbod en aanvaarding

a. Elk aanbod van Spa en Spa is vrijblijvend.

b. De Overeenkomst via de digitale weg komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod, en de bevestiging van Spa en Spa van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Spa en Spa is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

c. Spa en Spa treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Spa en Spa daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

d. Voor het overige geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Voorwaarden.

e. Spa en Spa behoudt zich het recht voor om in een uit te voeren Dienst of voordracht organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

f. Spa en Spa heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Tarieven en betaling

a. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), maar exclusief kosten voor het verticaaltransport op locatie en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij anders bepaald.

b. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

c. Alle genoemde prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief 21% btw.

d. Alle door Spa en Spa kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en Afnemer dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

e. Onlinebetalingen geschieden ineens en per de door de Afnemer gekozen betalingsmethode: Paypall, Ideal of automatische incasso. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat het saldo op de opgegeven IBAN altijd toereikend is, om het bedrag per automatische incasso af te kunnen schrijven.

f. In geval van betaling middels factuur mag Spa en Spa vooruitbetaling verlangen. Vooruitbetaling geschiedt als volgt:

 • 50% te voldoen bij bestelling
 • 50% direct te voldoen bij aflevering

g. Afnemer is gehouden de overeengekomen bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals bepaald door Spa en Spa. Voor zover niet anders is bepaald, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

h. Bij gebreke van betaling binnen de onder art. 4 lid f genoemde termijn, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en staan Spa en Spa alle daaruit voortvloeiende rechten en actiën ter beschikking. Afnemer is dan voorts de wettelijk rente verschuldigd zoals bedoeld in art. 6:119 en 6:119a BW. Afnemer is, behoudens toestemming van Spa en Spa niet gerechtigd bedragen te verrekenen.

i. Indien Afnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en niet betaalt binnen de gestelde termijn in de tweede herinnering, is Afnemer naast de wettelijke handelsrente ook een boete verschuldigd van 1% over het oorspronkelijke totaalbedrag.

j. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Spa en Spa maakt als gevolg van de niet nakoming door Afnemer van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van Afnemer.

k. Al hetgeen Afnemer verschuldigd is, is direct opeisbaar indien Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

l. Op eerste verzoek van Spa en Spa dient de Afnemer het verschuldigde bedrag (deels) vooruit te betalen dan wel, ter keuze van Spa en Spa, afdoende zekerheid te stellen.

4. Levering

a. Levering geschiedt op basis van de Incoterm 2020 DAP; geleverd op de benedenverdieping aan de voordeur, op de overeengekomen plaats van bestemming.

b. In het geval van leveringen van Spa’s en Baden is Afnemer verplicht 4 mankrachten in te zetten voor het afladen en plaatsen van het product op eindplaats.

c. In geval van montage en installatie door Spa en Spa is het de volledige verantwoordelijkheid van Afnemer om te zorgen voor:

 • alle benodigde voorbereidingen voor installatie van het product conform de opgegeven vereisten, zoals, maar niet beperkt tot:
 • elektrische voorzieningen
 • water voorzieningen
 • bouwkundige voorzieningen
 • fundatie en grondwerken voorzieningen
 • adequaat materieel voor de uitvoering van het verticaal transport
 • Minimaal 5 werkdagen voor levering te melden dat alle voorzieningen gereed zijn.
 • Minimaal 5 werkdagen voor levering te melden of Spa & Spa voor een takelkraan of verticaal transport moet zorgen.

d. Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het noodzakelijk is dat obstakels geheel of gedeeltelijk verwijderd worden, worden deze obstakels enkel en alleen verwijderd en/of teruggeplaatst voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook het verwijderen van flora en fauna, boor-, hak-, en breekwerk doet Spa en Spa enkel voor rekening en risico van Afnemer.

e. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Spa en Spa heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.

f. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Spa en Spa bestellingen tenminste binnen twee werkdagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen twee werkdagen of binnen een andere overeengekomen levertijd niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er om andere redenen een vertraging is, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Consument binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

g. Aan de leveringsplicht van Spa en Spa zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Spa en Spa geleverde producten een keer aan de Afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

h. Alle door Spa en Spa genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die Spa en Spa bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

i. Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Spa en Spa, is Spa en Spa gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan Afnemer in rekening te brengen. De levertijd wordt voor zover nodig verlengd.

j. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Spa en Spa is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Afnemer van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Afnemer verlangde medewerking.

k. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de Afnemer zoals in de Overeenkomst bepaald.

l. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Spa en Spa het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Afbeeldingen en specificaties

a. Alle afbeeldingen, zoals maar niet beperkt tot foto’s, tekeningen, alsmede gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten op de internetsite van Spa en Spa gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

b. Spa en Spa is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige effecten door eigenschappen van het product zelf. Eigenschappen van het product zelf zijn typisch voor het product, zoals oxyderen, pillen, verkleuren, dof worden, krimpen, uitrekken. Een en ander is afhankelijk van waar het product van is gemaakt en zijn voor iedere klant hetzelfde.

6 Garantie

a. Spa en Spa garandeert ten aanzien van nieuwe producten dat deze bij aflevering vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

b. Ten aanzien van de levering van gebruikte producten geldt dat deze bij aflevering gebruikerssporen kunnen bevatten. De Afnemer mag er in ieder geval van uitgaan dat het geleverde product bij aflevering veilig én voor het doel waarvoor het bestemd is, kan worden gebruikt.

c. Onverminderd overige rechten van Spa en Spa vervalt de garantie zodra het product niet op de juiste manier is gebruikt, er roekeloos mee om is gegaan, is beschadigd, of is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

d. Op het moment van aflevering is Afnemer gehouden het materieel onmiddellijk te (doen) inspecteren en te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. De garantie vervalt wanneer de Afnemer niet binnen bekwame tijd heeft geklaagd. Waarbij met bekwame tijd wordt bedoeld terstond, maar tenminste binnen twee maanden na ontdekking.

e. In geval van non-conformiteit heeft de Afnemer het recht op toezending van het ontbrekende. Wanneer toezending van het ontbrekende niet tot een oplossing leidt, heeft de Afnemer recht op herstel. Wanneer herstel niet tot een oplossing leidt, heeft Afnemer recht op vervanging.

f. Wanneer vervanging niet mogelijk is, omdat het betreffende product niet meer leverbaar is, heeft de Afnemer de volgende keuzes:

 • Spa en Spa levert een gelijkwaardig product van een gelijke prijsstelling
 • De Afnemer ontbindt de overeenkomst

g. Wordt de Afnemer beter van het herstel of de vervanging, dan dient de Afnemer een eigen bijdrage naar rato te voldoen. Spa en Spa zal hiertoe een voorstel doen.

h. Iedere product heeft onderhoud nodig. Bij dat onderhoud worden onderdelen vervangen die niet bedoeld zijn om een product-leven lang mee te gaan. Onderhoudshandelingen en onderhoudsdelen vallen niet onder de garantie.

i. Voor wat betreft de looptijd en verdere inhoud van de garantie, zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing.

7. Aansprakelijkheid

a. Spa en Spa is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot immateriële schade, gevolgschade, bedrijfsschade.

b. Onverminderd voorgaande is de aansprakelijkheid van Spa en Spa in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

8. Beëindiging

a. Spa en Spa kan, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst beëindigen, ingeval dat:

 • een van beide partijen wanprestatie pleegt;
 • er een vertrouwensbreuk is ontstaan;
 • de wederpartij in faillissement of surseance van betaling verkeert;
 • voortzetting van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

9. Annulering door Afnemer 

a. Annulering van een bestelling of een gedeelte daarvan door Afnemer, anders dan gebaseerd op het wettelijke herroepingsrecht, is uitsluitend mogelijk indien dit is overeengekomen met Spa en Spa. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Het moment van ontvangst door Spa en Spa geldt als het moment van annulering door de Afnemer. Als bewijs van annulering geldt de schriftelijke bevestiging (waaronder eveneens e-mail wordt verstaan) van Spa en Spa.

10. Herroepingsrecht

a. Naast de annuleringsmogelijkheden zoals bedoeld in artikel 10 van deze Voorwaarden, heeft de Consument een wettelijk herroepingsrecht. Als de Consument een Overeenkomst via de website (of door middel van een andere techniek voor communicatie op afstand) is aangegaan, heeft de Consument het recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De 14 dagen termijn gaat in:

 • op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) het Product heeft ontvangen, of:
 • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Spa en Spa is gerechtigd een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd te weigeren;
 • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • op de dag waarop de Overeenkomst tot levering van een Dienst wordt gesloten.

b. De Consument kan de ontbinding aan Spa en Spa via e-mail of via de website van Spa en Spa kenbaar maken. De Consument kan ook het herroepingsformulier op de website gebruiken en dit aan Spa en Spa toesturen of de Consument kan de ontbinding op een andere ondubbelzinnige wijze kenbaar maken.

c. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.

d. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

e. Indien de Consument gebruikt maakt van het recht van ontbinding, dient hij het Product zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug te sturen of aan Spa en Spa te overhandigen. De Consument stuurt het Product onbeschadigd en compleet aan Spa en Spa terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

f. De Consument draagt de kosten voor het terugsturen van het Product.

g. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

11. Kosten in geval van herroeping

a. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de directe kosten van terugzending voor zijn rekening.

b. Spa en Spa vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Spa en Spa in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld maar binnen 14 dagen volgende op de dag waarop de Consument de Overeenkomst (deels) heeft herroepen. Tenzij Spa en Spa aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

c. Spa en Spa gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

d. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Spa en Spa de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

12. Uitsluiting herroepingsrecht

a. Het herroepingsrecht geldt nooit voor Producten:

 • die door Spa en Spa tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

b. Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van digitale inhoud die op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en hij/zij heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

c. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor de levering van computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

d. De Consument beschikt niet over een herroepingsrecht indien het een Dienst betreft en de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en deze heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Spa en Spa de Overeenkomst is nagekomen.

13. Privacy

a. Spa en Spa vraagt u om bij uw verzoek om een offerte/Opdracht/bestelling/aankoop een aantal gegevens in te vullen. Zo vraagt Spa en Spa om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Deze gegevens stelt Spa en Spa in staat om:

 • de Overeenkomst die de Afnemer met Spa en Spa sluit financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • Afnemer te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om de dienstverlening die Spa en Spa biedt verder te optimaliseren;
 • om u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

b. Spa en Spa verstrekt uw persoonsgegevens niet aan personen/bedrijven buiten Spa en Spa, tenzij:

 • dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Overeenkomst die de Afnemer met Spa en Spa heeft gesloten;
 • Afnemer daaraan voorafgaand (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

c. Spa en Spa verwerkt persoonsgegevens uitsluitend Overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze Overeenkomstig de wet en dit artikel.

 • persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door (het personeel van) Spa en Spa worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
 • Alle persoonsgegevens worden door Spa en Spa beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Spa en Spa hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Spa en Spa verstrekte persoonsgegevens;
 • Spa en Spa heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf Overeenkomstig de wet;
 • persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Spa en Spa hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/gevolgde workshop of cursus, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Spa en Spa zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

d. Afnemer heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van de Afnemer verwerkt worden en met welk doel.

e. Afnemer heeft het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

f. Afnemer heeft het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van zijn gegevens te vragen. Hierin kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

14. Veiligheid en vergunningen

a. Uw en onze veiligheid en tijd zijn een zeer kostbaar bezit. Daarom moet u ervoor zorgen dat de locatie goed toegankelijk is, dat het materieel en de personen behoorlijk en veilig kunnen worden gemobiliseerd en dat de dienst kan beginnen op het overeengekomen tijdstip en kan worden uitgevoerd zonder onderbreking of belemmering.

b. U zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de locatie (in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid) goed en volledig in overeenstemming zijn met de vereiste maatstaven en de plaatselijke regelgeving.

c. De partijen zullen handelen in overeenstemming met alle wetten, regelingen, besluiten en/of andere vereisten en instructies van overheden en/of andere autoriteiten. Het is uw nadrukkelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegde personen of goederen zich binnen de afzetting bevinden.

d. Wanneer Spa en Spa werkzaamheden uitvoert op een door de Afnemer aangewezen locatie, moet de Afnemer zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere goedkeuringen die nodig zijn voor het werk.

15 Contact

a. Vragen en opmerkingen met betrekking tot privacy, de Dienst of het Product van Spa en Spa kan de Consument indienen via het online contactformulier op de website van Spa en Spa, of door een e-mail te sturen naar info@spaenspa.nl, of door een brief te sturen, of te bellen.

b. Spa en Spa zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw vraag of opmerking contact opnemen met de Consument om deze te bespreken dan wel te zorgen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie.

c. Waar mogelijk streeft Spa en Spa ernaar om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Enschede.

Indien u een herroeping wilt indienen is dat mogelijk binnen 14 dagen. U kunt hiervoor het volgende formulier gebruiken.

2023 D1 Triad

Offerte aanvraag

2023 D1 Wayfarer

Offerte aanvraag

2023 D1 Dream

Offerte aanvraag

2023 D1 Breeze

Offerte aanvraag

2023 D1 Diplomat

Offerte aanvraag

2023 D1 Chairman

Offerte aanvraag

2023 D1 Amore Bay

Offerte aanvraag

2023 Sundance Montclair

Offerte aanvraag

2023 Sundance Peyton

Offerte aanvraag

2023 Sundance Cameo

Offerte aanvraag

2023 Sundance Optima

Offerte aanvraag

2023 Sundance Prado